Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE

W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2019/2020

WSTĘP
Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi. W systemie zajęć dydaktyczno - wychowawczych prowadzone są zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej. Należy stymulować rozwój dziecka i ożywiać jego potencjalne możliwości. Dysharmonie i zaburzenia mają wyraźne tendencje do pogłębiania się w wypadkach, gdy nie podejmuje się działań wyrównawczych w zaburzonych zakresach. Dlatego ważne jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej pomocy, zmierzającej do wyrównania i korygowania zaburzeń, gdyż brak tych oddziaływań może stać się czynnikiem hamującym normalną aktywność dziecka lub prowadzić do nieprawidłowych i niepożądanych zachowań. Obserwacja ma pomóc nauczycielom i rodzicom w lepszej organizacji procesu wychowania, wzmacniania i pomocy w trudnościach jakie ma dziecko. Indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków daje wiele możliwości harmonijnego rozwoju dzieci. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolu obejmują usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Celem programu jest wyrównywanie opóźnień i tym samym zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Umiejętności czytania i pisania uwarunkowane są prawidłowym rozwojem wszystkich funkcji percepcyjno– motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych) oraz ich współdziałania czyli integracji percepcyjno– motorycznej. Często zdarza się jednak, że rozwój dziecka przebiega w sposób nieharmonijny tzn. „że pewne funkcje rozwijają się z opóźnieniem, a pozostałe — w przeciętnym tempie lub znacznie szybciej niż powinny.”

W takim przypadku pojawia się problem braku gotowości dziecka do nauki czytania i pisania. Celem programu jest udzielenie pomocy w formie zajęć korekcyjno - wyrównawczych, aby zapobiegać niepowodzeniom szkolnym. Program jest przeznaczony dla dzieci z trudnościami w zakresie sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, które utrudniają im nabywanie umiejętności i wiedzy.

CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
1. Stymulowanie rozwoju dziecka.
2. Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki.
3. Kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Przygotowanie uczniów do czytania i pisania poprzez kształtowanie i rozwijanie:
1. Analizy i syntezy wzrokowej.
2. Analizy i syntezy słuchowej.
3. Spostrzegawczości.
4. Orientacji przestrzennej i kierunkowej.
5. Bezpośredniej pamięci wzrokowej i słuchowej.
6. Koordynacji wzrokowo– słuchowo– ruchowej.
7. Koncentracji uwagi.
8. Sprawności grafomotorycznej.
Wymienione cele mogą być osiągnięte przez wczesne wykrycie zahamowań i dysfunkcji rozwojowych i prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do wieku dziecka jak i rodzaju stopnia zaburzenia.

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU
1. Metody pracy: Podczas realizacji programu wykorzystam następujące metody pracy z dzieckiem:
• Elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz ;
• Stymulowanie rozwoju dzieci zakresie usprawniania rozwoju intelektualnego
i emocjonalnego wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
• Pedagogika zabawy;
• Metody: słowne, praktyczne, oglądowe, problemowe
2. Formy pracy:
Wszelkie metody będą wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dziecka w zależności od jego indywidualnych możliwości. Uwzględniamy zasady pracy terapii pedagogicznej z dzieckiem:
• zasadę indywidualizacji;
• zasadę stopniowania trudności;
• zasadę celowości;
• zasadę wszechstronności;
• zasadę życzliwości.
Dla potrzeb programu stosuje się formy pracy, które sprzyjać będą zdobywaniu przez dziecko nowych umiejętności i wiadomości:
• praca w małym zespole;
• praca indywidualna;
• ćwiczenia praktyczne.
3. Środki dydaktyczne:
• Karty pracy, historyjki obrazkowe, ilustracje tematyczne, teksty literackie, rozsypani sylabowe, wyrazowe, rebusy, zagadki, figury geometryczne, gry dydaktyczne
i liczbowe, patyczki, liczmany, kolorowanki, puzzle, wycinanki, środki plastyczne, nożyczki, nagrania muzyczne.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
Program terapii pedagogicznej jest programem własnym adresowanym dla dzieci 3 – 6 – letnich mających trudności w zakresie rozwoju sprawności grafomotorycznej, percepcji słuchowej i wzrokowej. Zawiera szczegółowe zagadnienia - cele, metody, formy, sposoby ewaluacji. Zaproponowane zadania i sytuacje edukacyjne pozwolą nauczycielowi dobrać odpowiednie ćwiczenia uwzględniając poziom rozwoju dziecka. Program będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2019/2020. Program będzie realizowany jako dodatkowa forma wspierania rozwoju dzieci podczas jego pobytu w przedszkolu. Ze względu na charakter programu koniecznym staje się ścisła współpraca z rodzicami. Podczas wykonywania wszystkich proponowanych ćwiczeń należy pamiętać o tym by: stopień trudności zadania dostosowany był do aktualnych możliwości dziecka, zakres podpowiedzi był dostosowany do aktualnych możliwości dziecka i zmniejszany w miarę jego rozwoju, w czasie jednego zajęcia wykonywać kilka ćwiczeń z różnych kategorii (np. doskonalenie percepcji wzrokowej i ćwiczenie grafomotoryki), które będą przeplatane ćwiczeniami relaksacyjnymi, powtarzać ćwiczenia tak długo, aż dziecko będzie potrafiło wykonać je prawidłowo i samodzielnie, stosować system nagród rzeczowych (np. naklejki) i społecznych (pochwały) Program jest otwarty na własną inwencję nauczyciela. Daje możliwość takiego korzystania z treści edukacyjnych, by można je było modyfikować i elastycznie dostosować do aktualnych potrzeb dzieci i realizowanej tematyki kompleksowej.

EWALUACJA PROGRAMU
Ocena efektów podejmowanych działań terapeutycznych dokonywana będzie na podstawie: wyników comiesięcznej obserwacji postępów dzieci zestawienia wyników diagnozy początkowej i końcowej. Ewaluacji poszczególnych zajęć – ich atrakcyjności, stopnia trudności itp. dokonywać będą również dzieci. Umożliwi to ocenę trafności zastosowanych przez nauczyciela metod, technik, ćwiczeń.

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej w roku przedszkolnym 2019/2020 będą odbywały się w następujących terminach:
• mgr Paulina Wawrzyńczyk
 grupa IV i V – środa godz. od 7.30 do 9.30;
 grupa II i III – czwartek godz. od 13.00 do 14.00;
• mgr Dorota Wiśniewska