Kadra

Przedszkole przyjazne, bezpieczne, które spełnia oczekiwania rodziców, dzieci i nauczycieli oraz jednoczy ich w osiągnięciu wspólnego celu

Przedszkole w Kłodawie jest placówką bazującą na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu. Najważniejszym celem jest dobro i bezpieczeństwo wszechstronnego rozwoju każdego z dzieci. Do osiągnięcia tego celu podejmowane są następujące działania:

 • stworzenie koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dziecka
 • ukierunkowanie systemu umożliwiającego poznawanie i szanowanie przyrody, kultury i środowiska
 • organizowanie procesu uczenia się i zabawy – komputer
 • zintegrowanie w procesie wychowawczym i kształcącym przedszkola, środowiska rodzinnego i lokalnej społeczności

Stanisława Szpyra – Dyrektor Przedszkola

Każde dziecko uczestniczy w codziennych zajęciach w przedszkolu..

Opiekunowie naszych dzieci

Kiedy śmieje się dziecko Śmieje się cały świat...
Kindori

Agata Wasilewska

Grupa Słoneczka - Wychowawca

Agnieszka Krzemińska

Grupa Sówki - Wychowawca

Anita Gajzler

Grupa Motylki - Wychowawca

Anna Żołądziejewska

Grupa Żabki - Wychowawca

Dorota Wiśniewska

Grupa Jerzyki - Wychowawca

Ewa Tyczyńska

Grupa Pszczółki - Wychowawca

Iwona Mikorska

Grupa Biedronki - Wychowawca

Karolina Wekwerth

Grupa Biedronki - Wychowawca

Magdalena Cieśla-Mazurkiewicz

Grupa Sówki - Wychowawca

Mirella Kucharska

Grupa Żabki - Wychowawca

Pracownicy przedszkola...

Administracja:

Anna Hryniewska – intendent
Sylwia Pachowicz – księgowa

Pomoc nauczyciela:

Dorota Nowicka – Lipa
Agnieszka Zdanowicz
Natalia Stefańska

Woźna oddziałowa:

Agnieszka Kałos
Anna Chmielewska
Grażyna Kwiatkowska
Honorata Sobota

Pracownicy kuchni:

Anna Żołędziejewska – główny kucharz
Joanna Giszczyńska – pomoc kucharza
Jagoda Ligus – pomoc kucharza

Dzieci są najważniejsze....

Wizja Przedszkola

Głównym naszym celem jest wyposażenie przedszkola w umiejętności pozwalające na poznanie rzeczywistości, zrozumienie jej i interpretowanie.

Dzieci wykazujące się:

 • wysokim poziomem motywacji i zaangażowania w zajęciach
 • umiejętnością we współżyciu w grupie i dużym poziomem samodzielności

Baza technodydaktyczna

 • zgodna z wymaganiami prowadzonych zajęć obszarów edukacyjnych
 • umożliwiająca efektywne nauczanie zbiorowe i indywidualne
 • wyposażona w multimedialne pakiety edukacyjne

Nauczyciel posiadający umiejętności metodyczne i meta-umiejętności pozwalający na efektywne i sprawne kierowanie procesem edukacyjnym

Zarządzanie przedszkolem charakteryzuje się:

 • sprawnym i skutecznym gospodarowaniem zasobami, systemami informacji i budżetem. Pozyskiwaniem finansów na doposażenie przedszkola
 • kierowaniem personelem motywując do tworzenia optymalnego środowiska dydaktycznego

Program kształcenia:

 • spełniający wymagania reformy programowej
 • podatny w formach i metodach uczenia się i nauczania
 • umożliwiający indywidualizację kształcenia według zdolności i zainteresowań

Zarządzanie jakością obejmujące funkcjonowanie przedszkolnego systemu jakości pracy