RODO

Informacja o IOD
Klauzula informacyjna – przesłanka – umowa
Klauzula informacyjna – przesłanka – zadania oświatowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(zadania oświatowe)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Kłodawie (adres: 66-415 Kłodawa, ul. Wojcieszycka 7, tel. +48 797 376 811, e-mail: przedszkole15@o2.pl).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
• aktów wykonawczych do w/w ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

5) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych.

8) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

9) Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

10) Ma Pan/Pani prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych.
11) Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

Informujemy, że w naszej placówce
Inspektorem Ochrony Danych jest
Pan Bogdan Spętany

Adres poczty elektronicznej :
inspektor@cbi24.pl
bogdan.spetany@cbi24.pl
nr tel. 570 855 090